Öppna föredrag

Du som anmält dig till ett öppet föredrag hos Centrum för forskning om funktionshinder får meddelande med zoom-länk med e-post någon dag innan föredraget.

Information om föredragen

Föredragen är kostnadsfria och äger rum kl 14-16

Vårens föredrag kommer ges som digitala föreläsningar. De kommer inte ges i universitetshuset.
En zoomlänk kommer skickas till din e-postadress någon dag innan föredraget. 

Anmäl om du vill delta:
E-post: cff@cff.uu.se
Tel: 018-471 64 45

Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier i Stockholm.

3 februari kl 14-16

Föreläsare: Emma Laurin, filosofie doktor och lektor i utbildningssociologi vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Barn med neuropsykiatriska diagnoser har ökat kraftigt i antal under 2000-talet. De allt vanligare men alltjämt kontroversiella diagnoserna är inte bara av betydelse för de diagnostiserade själva utan hanteras och debatteras i många delar av samhället. Inte minst har de kommit att spela roll i familjen och i skolan. Under föredraget berättar Emma Laurin om en studie av mödrars utbildningsstrategier för sina barn, bland mödrar till barn med autism och ADHD. Studien ingår i Laurins avhandling Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier i Stockholm (2021). Mödrarna i studien erfor att de, som mödrar, bar ett tungt individuellt ansvar för sina barns skolgång. De hamnade ofta i en strid med sina barns skolor om hur barnen borde förstås, ansvar, resurser och skuld. I denna strid var barnens diagnoser men också mödrarnas sociala, kulturella och ekonomiska kapital av central betydelse.

Föredraget kommer att ges digital via zoom. 

Serotonin, dopamin och social ångest

6 april klockan 14-16

Serotonin, dopamin och social ångest. Vilken roll spelar serotonin och dopamin vid social ångest? Hur används de vid behandling av social ångest och hur stor roll spelar förväntanseffekter för framgångsrik farmakologisk behandling?

Föreläsare: Olof Hjort, filosofie doktor och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Föredraget ges digitalt via zoom. 

I mötet med sårbarheten

27 april kl 14-16

I mötet med sårbarheten. Om vardagsinteraktioner mellan boende och personal vid bostad med särskild service

Föreläsare: Richard Gäddman Johansson, filosofie doktor, postdoktor i sociologi, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälradalens universitet

Syftet med mitt avhandlingsprojekt var att utveckla vår sociologiska förståelse för hur sårbarhet kommer till uttryck och hanteras i social interaktion. Projektet genomfördes med utgångspunkt i det vardagliga stöd-, service- och omsorgsarbete som utspelar sig mellan boende och personal vid bostäder med särskild service. I detta föredrag kommer jag att berätta om denna forskning och lyfta några av de praktiknära och socialpolitiska frågor som kommit att aktualiseras genom densamma.

Termen ”sårbarhet” är knepig att förstå sig på. Ibland ter den sig enkel och konkret att handskas med. Dess allmänna och igenkännbara innebörd kan tyckas applicerbar på både den ena, den andra och det tredje. Andra gånger uppfattas termen som mer komplex och abstrakt till sitt väsen med djupgående filosofiska och existentiella undertoner. Inte helt ovanligt är heller att termen väcker någon grad av avsmak eller uppfattas som någonting icke-åtråvärt. Att dess mer personbundna innebörd – betydelsen av att vara eller att uppfattas som sårbar – betraktas i det närmaste som ett skällsord. I detta avseende kan sårbarheten ses som en starkt normativ term men också som en uppenbart politisk sådan. Detta eftersom vårt samhälle, det svenska välfärdssamhället, har en uttryckt målsättning om att söka hjälpa, stötta, ta hand om och beskydda dem bland oss som vi anser vara mest sårbara och därmed till synes särskilt utsatta för risk att fara illa.

Föredraget kommer att ges digitalt via zoom.

Dual-task-testning för tidig upptäckt av demenssjukdom

10 maj kl 14-16

Föreläsare: Hanna Bozkurt Åhman medicine doktor, Institutionen legetimerad fysioterapeut, Uppsala kommun 

Förmågan att utföra två uppgifter samtidigt, dual-tasking, har visat sig vara nedsatt vid demenssjukdom och vid lindrigare former av kognitiv nedsättning. Dual-task-testning har därför föreslagits ha potential att utvecklas till ett användbart verktyg vid minnesutredningar. I Hanna Bozkurt Åhmans avhandlingsarbete undersöks en typ av dual-task-test och möjligheterna att med testresultaten upptäcka demenssjukdom i ett tidigt skede.

Senast uppdaterad: 2022-01-19